Giá trị cốt lõi

TM Group – Our Future Is You

"Tương lai của chúng ta nằm ở bạn".

Chúng tôi tin rằng trách nhiệm đầu tiên là với khách hàng. Mọi thứ được tạo ra phải có chất lượng cao. Và liên tục cố gắng giảm chi phí để duy trì giá cả hợp lý.

Chúng tôi chịu trách nhiệm với các cộng đồng nơi chúng tôi sống. Chúng tôi khuyến khích các cải tiến dân sự và sức khỏe và giáo dục tốt hơn, duy trì trật tự tốt tài sản chúng ta được đặc quyền sử dụng, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Chúng tôi chịu trách nhiệm với nhân viên, những người làm việc với chúng tôi. Mỗi người phải được coi là một cá thể. Chúng ta phải tôn trọng nhân phẩm và nhận ra công sức của họ. TM Group lưu tâm đến những cách thức để giúp nhân viên của chúng tôi hoàn thành trách nhiệm với gia đình. Nhân viên phải cảm thấy tự do để đưa ra đề xuất và khiếu nại, bình đẳng khi làm việc, phát triển và thăng tiến cho những người đủ tiêu chuẩn.

Trách nhiệm cuối cùng là với cổ đông. Doanh nghiệp phải tạo ra lợi nhuận. Chúng ta phải thử nghiệm những ý tưởng mới. Nghiên cứu phải được tiến hành, các chương trình sáng tạo được phát triển và những sai lầm phải được trả giá. Thiết bị mới phải được mua, cơ sở vật chất mới được cung cấp và sản phẩm mới ra mắt. Dự trữ phải được tạo ra để cung cấp cho thời gian bất lợi. Khi chúng tôi hoạt động theo các nguyên tắc này, các cổ đông cũng nhận ra lợi ích công bằng trở lại.

0981.334.532